Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LITURGIKUS LATIN NYELV KEZDŐKNEK

2009.02.04

Az óra anyaga és célja

A második félévben a nehezen érthető hebraizmusoktól kevésbé megterhelt zsoltárok vagy zsoltárszerű költemények magyar fordítás nélküli megértése a cél. Ezeknek fölépítése és logikája nehezebben követhető, mint az elbeszélő prózai szövegeké, de mondataik rövidebbek és egyszerűbbek, állítmányhasználatuk pedig általában kevés alakra korlátozódik. Lexikájuk újabb, de gyakran ismétlődő elemekkel gazdagítja a hallgató szókincsét. Ezzel párhuzamosan a tanulók a névszói alaktant (fő- és melléknevek, az utóbbiak fokozása, határozószók képzése, számnevek fölismerése, névmások, egyeztetés, tőtípusok) sajátítják el.

Memoriterek (ajánlott félév közben fölmondani)

1) Három szabadon választott zsoltár az alábbiak közül (a Vulgata számozása szerint): 1, 4, 50, 62, 109, 118/1, 148. Különös érdeklődés esetén (de nem kisebb terjedelem érdekében) más zsoltár is választható. 
2) A zsolozsma verzikulusai az Egri ordináriuskönyv verzikulus-jegyzéke szerint. 
3) A Vocabularium liturgicum folytatása. 
4) A közösen olvasott szöveganyag (csak fölismerés szintjén, nem fölmondandó).

A memoriterek szövege

Psalmus 1.

BEÁTUS VIR, qui non ábiit in consílio impiórum, †
 et in via peccatórum non stetit, *
 et in cáthedra pestiléntiæ non sedit;
Sed in lege Dómini volúntas eius, *
 et in lege eius meditábitur die ac nocte;
Et erit tamquam lignum, quod plantátum est secus decúrsus aquárum, *
 quod fructum suum dabit in témpore suo;
Et fólium eius non défluet, *
 et ómnia, quæcúmque fáciet, prosperabúntur.
Non sic ímpii, non sic, *
 sed tamquam pulvis, quem próiicit ventus a fácie terræ.
Ideo non resúrgent ímpii in iudício *
 neque peccatóres in concílio iustórum;
Quóniam novit Dóminus viam iustórum, *
 et iter impiórum períbit.

Psalmus 4.

CUM INVOCÁREM, exaudívit me Deus iustítiæ meæ, *
 in tribulatióne dilatásti mihi.
Miserére mei, *
 et exáudi oratiónem meam!
Fílii hóminum, úsquequo gravi corde, *
 ut quid dilígitis vanitátem et quǽritis mendácium?
Et scitóte, quóniam mirificávit Dóminus sanctum suum, *
 Dóminus exáudiet me, cum clamávero ad eum!
Irascímini et nolíte peccáre, †
 quæ dícitis in córdibus vestris, 
 in cubílibus vestris compungímini!
Sacrificáte sacrifícium iustítiæ et speráte in Dómino! *
 Multi dicunt: Quis osténdit nobis bona?
Signátum est super nos lumen vultus tui, Dómine, *
 dedísti lætítiam in corde meo.
A fructu fruménti, vini et ólei sui *
 multiplicáti sunt.
In pace in idípsum *
 dórmiam et requiéscam;
Quóniam tu, Dómine, singuláriter in spe *
 constituísti me.

Psalmus 50.

MISERÉRE mei, Deus, *
 secúndum magnam misericórdiam tuam!
Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum *
 dele iniquitátem meam!
Amplius lava me ab iniquitáte mea, *
 et a peccáto meo munda me;
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco, *
 et peccátum meum contra me est semper!
Tibi soli peccávi et malum coram te feci, *
 ut iustificéris in sermónibus tuis et vincas, cum iudicáris.
Ecce enim, in iniquitátibus concéptus sum, *
 et in peccátis concépit me mater mea.
Ecce enim, veritátem dilexísti, *
 incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi.
Aspérges me hyssópo, et mundábor, *
 lavábis me, et super nivem dealbábor.
Audítui meo dabis gáudium et lætítiam, *
 et exsultábunt ossa humiliáta.
Avérte fáciem tuam a peccátis meis, *
 et omnes iniquitátes meas dele!
Cor mundum crea in me Deus, *
 et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis!
Ne proiícias me a fácie tua, *
 et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me!
Redde mihi lætítiam salutáris tui, *
 et spíritu principáli confírma me!
Docébo iníquos vias tuas, *
 et ímpii ad te converténtur.
Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis meæ, *
 et exsultábit lingua mea iustítiam tuam!
Dómine, lábia mea apéries, *
 et os meum annuntiábit laudem tuam;
Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique, *
 holocáustis non delectáberis!
Sacrifícium Deo spíritus contribulátus, *
 cor contrítum et humiliátum, Deus, non despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion, *
 ut ædificéntur muri Ierúsalem!
Tunc acceptábis sacrifícium iustítiæ, oblatiónes et holocáusta, *
 tunc impónent super altáre tuum vítulos.

Psalmus 62.

DEUS, DEUS MEUS, *
ad te de luce vígilo.
Sitívit in te ánima mea, *
 quam multiplíciter tibi caro mea;
In terra desérta et ínvia et inaquósa! †
 Sic in sancto appárui tibi, *
 ut vidérem virtútem tuam et glóriam tuam;
Quóniam mélior est misericórdia tua super vitas, *
 lábia mea laudábunt te.
Sic benedícam te in vita mea, *
 et in nómine tuo levábo manus meas.
Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea, *
 et lábiis exsultatiónis laudábit os meum.
Si memor fui tui super stratum meum, †
 in matutínis meditábor in te, *
 quia fuísti adiútor meus;
Et in velaménto alárum tuárum exsultábo, †
 adhǽsit ánima mea post te, *
 me suscépit déxtera tua.
Ipsi vero in vanum quæsiérunt ánimam meam, †
 introíbunt in inferióra terræ, *
 tradéntur in manus gládii, partes vúlpium erunt.
Rex vero lætábitur in Deo, †
 laudabúntur omnes, qui iurant in eo, *
 quia obstrúctum est os loquéntium iníqua.

Psalmus 109.

DIXIT DÓMINUS Dómino meo: *
 Sede a dextris meis;
Donec ponam inimícos tuos *
 scabéllum pedum tuórum!
Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sion: *
 Domináre in médio inimicórum tuórum!
Tecum princípium in die virtútis tuæ in splendóribus sanctórum, *
 ex útero ante lucíferum génui te.
Iurávit Dóminus, et non pænitébit eum: *
 Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Melchísedech.
Dóminus a dextris tuis *
 confrégit in die iræ suæ reges.
Iudicábit in natiónibus, implébit ruínas, *
 conquassábit cápita in terra multórum.
De torrénte in via bibet, *
 proptérea exaltábit caput.

Psalmus 118.

BEÁTI IMMACULÁTI in via, *
 qui ámbulant in lege Dómini.
Beáti, qui scrutántur testimónia eius, *
 in toto corde exquírunt eum.
Non enim, qui operántur iniquitátem, *
 in viis eius ambulavérunt.
Tu mandásti *
 mandáta tua custodíri nimis.
Utinam dirigántur viæ meæ *
 ad custodiéndas iustificatiónes tuas!
Tunc non confúndar, *
 cum perspéxero in ómnibus mandátis tuis.
Confitébor tibi in directióne cordis, *
 in eo, quod dídici iudícia iustítiæ tuæ.
Iustificatiónes tuas custódiam, *
 non me derelínquas usquequáque!
In quo córrigit adolescéntior viam suam? *
 In custodiéndo sermónes tuos.
In toto corde meo exquisívi te, *
 ne repéllas me a mandátis tuis!
In corde meo abscóndi elóquia tua, *
 ut non peccem tibi.
Benedíctus es, Dómine, *
 doce me iustificatiónes tuas!
In lábiis meis *
 pronuntiávi ómnia iudícia oris tui.
In via testimoniórum tuórum delectátus sum *
 sicut in ómnibus divítiis.
In mandátis tuis exercébor, *
 et considerábo vias tuas.
In iustificatiónibus tuis meditábor, *
 non oblivíscar sermónes tuos.

Psalmus 148.

LAUDÁTE Dóminum de cælis, *
 laudáte eum in excélsis!
Laudáte eum, omnes ángeli eius, *
 laudáte eum, omnes virtútes eius!
Laudáte eum, sol et luna, *
 laudáte eum, omnes stellæ et lumen!
Laudáte eum, cæli cælórum, *
 et aquæ omnes, quæ super cælos sunt, laudent nomen Dómini;
Quia ipse dixit et facta sunt, *
 ipse mandávit et creáta sunt!
Státuit ea in ætérnum et in sǽculum sǽculi, *
 præcéptum pósuit et non præteríbit.
Laudáte Dóminum de terra, *
 dracónes et omnes abýssi!
Ignis, grando, nix, glácies, spíritus procellárum, *
 quæ fáciunt verbum eius;
Montes et omnes colles, *
 ligna fructífera et omnes cedri;
Béstiæ et univérsa pécora, *
 serpéntes et vólucres pennátæ;
Reges terræ et omnes pópuli, *
 príncipes et omnes iúdices terræ;
Iúvenes et vírgines, †
 senes cum iunióribus laudent nomen Dómini, *
 quia exaltátum est nomen eius solíus!
Conféssio eius super cælum et terram, *
 et exaltávit cornu pópuli sui.
Hymnus ómnibus sanctis eius, *
 fíliis Israel, pópulo appropinquánti sibi.

 A verzikulusok letöltése: http://data.hu/get/1156761/Versiculare_Agriense.doc.html 

1. óra (II. 4.)

I. A zsoltár mint műfaj, mint bibliai korpusz és mint liturgikus funkció 
1. Mint műfaj: a tkp. bibliai líra, nem korlátozódik a Zsoltárok könyvére, pl. bölcsességi irodalom, próféták, "dalbetétek" történeti szövegekben, kantikumok. 
2. Mint bibliai korpusz: kifejezetten keresztény fejlemény a megkülönböztetett használata, átmenet az Ó- és az Újszövetség között, kiemelt idézettség az Újszövetségben. 
3. Mint liturgikus funkció: összetett, ld. alább. 
II. A zsoltárok nyelve 
1. Parallelizmusok mint formai és mint tartalmi jegy 
a) két vagy három grammatikai szó (ez csak sémi nyelveken érzékelhető) 
b) gondolatpárhuzam 
III. Liturgikus használatuk 
1. A zsolozsmában teljes zsoltárok recitálása 
a) ennek lelkisége 
b) a folyamatos és a perikópaszerű használatuk

2. óra (II. 6.)

A zsoltárok a liturgiában: verzikulusok, pszalmikus antifónák, responsoria de psalmista, a miseproprium tételei.

3. óra (II. 18.)

A verzikulusok első három szakaszát (nagyböjtig kizárólag) fölvettem, az első hármat fordítottam-magyaráztam.

4. óra (II. 20.)

Csere miatt 5 órakor kezdtünk. Folytattuk az ádventi verzikulusokkal. Megtanulni csak az egyházi év anyagát kell, vagyis Szentháromságig kizárólag. Futurumok, Jessze vesszeje, a Voc clamantis eltérő értelmezése Izaiásnál és Márknál.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.