Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓK

2010.05.13

Szakmai önéletrajz

Adatok

Földváry Miklós Istvánnak hívnak, 1978. október 26-án születtem Budapesten, anyám Szőnyi Éva Júlia, apám Földváry Imre György. Állandó lakhelyem: Gödöllő 2100 Podmaniczky Frigyes utca 14. (tel: 28-417-379). E-mail címem: foldvary.miklos@btk.elte.hu Özvegy vagyok, három gyermekem van (3, 5, illetve 7 évesek). Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékén és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékén dolgozom adjunktusi, illetve tanársegédi beosztásban.

Képzés

Középiskolai érettségi bizonyítványt az Arany János Gimnáziumban szereztem 1997-ben. C-típusú állami nyelvvizsgát tettem német, angol és latin nyelvből; egyetemi oklevelem van latin és ógörög nyelvből (az ezekhez szükséges második szigorlat felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű); keveset tanultam, de szakmai szöveget gyakran olvasok franciául, és valamelyest foglalkoztam az óegyiptomi, az óhéber, valamint az egyházi szláv nyelvvel is.

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem latin és egyiptológia szakán kezdtem 1997-ben. Egy évvel később fölvételt nyertem ugyanitt az ógörög szakra. Az egyiptológia szakot nem fejeztem be, latin nyelv- és irodalomból 2002-ben szereztem kitüntetéses tanári, ógörög nyelv- és irodalomból 2004-ben filológusi diplomát. Részt vettem a latin tanszék középkori filológiai programjában. Az egyetem Nyelvtudományi Doktoriskolája Ókortudományi Programjának voltam ösztöndíjas hallgatója 2002–2005-ig, itteni tanulmányaimat abszolutóriummal befejeztem. Három szövegkiadással kiegészített doktori dolgozatomat „Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei” címmel 2008-ban védtem meg száz százalékos „sum­ma cum laude” eredménnyel (oklevél: P-2593/2008).

Szakmai tapasztalatok és eredmények

Középiskolás koromban többször vettem részt az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken, egyetemi éveim alatt pedig egyszer az Országos Tudományos Diákkonferencián. 1994-ben az „Édes anyanyelvünk” Országos Nyelvhelyességi és Nyelvhasználati Verseny első díját kaptam az országos döntőben. 2000-ben a Palimpszeszt Alapítvány közép- és koraújkori műfordítási versenyén nyertem első díjat a latin szek­ci­óban Walafridus Strabo „De visionibus Wettini” című kiseposzának fordításával. 2009-től kezdve négy éven át OTKA projekt vezető kutatója vagyok, és ugyancsak 2009-től hároméves Bolyai Ösztöndíjban részesülök.

Szorosabb értelemben vett szakterületemen 2001 óta foglalkozom latin liturgikus források kiadásával; gyakorlatilag minden szöveg- és könyvtípussal kapcsolatba kerültem, aránylag nagy paleográfiai gyakorlatra tettem szert a nehezen olvasható folyóírásokban is, és jelentős mennyiséget dolgoztam föl a magyarországi rubricisztika és zsolozsmahagyomány területén. Gyermekkorom óta bőségesen volt módom közvetlen tapasztalatokat szerezni a római rítusú liturgikus gyakorlatról. 2004-től kezdve kezdeményezője, szervezője és tevékeny részese vagyok a klasszikus római liturgiaváltozat (és ezen belül a középkori esztergomi rítus) fölelevenítésének. Tíz éven át voltam tagja középkori és koraújkori egyházi zenével foglalkozó kórusnak. A Magyarországon fönnmaradt középkori templomok jelentős részét látogattam végig a kultikus térszervezés iránti egyre növekvő érdeklődésem jegyében. 2002-óta olvasószerkesztője vagyok a Magyar Egyházzene című, nemzetközileg elismert egyházzenei és li­tur­gi­kai szakfolyóiratnak. Ugyanekkor jelent meg első publikációm, és ugyancsak ezóta volt alkalmam többször előadni szakmai konferenciákon vagy tudományos ismeretterjesztő rendezvényeken.

Az illető hagyomány megszűnéséig rendszeres kapcsolatban voltam a hagyományos askenázi-zsidó rítussal a galíciai-orthodox gyökerű lágymányosi zsinagóga (utóbb a Kazinczy utcai gyülekezet) és a szerb orthodox liturgiával a szentendrei szerb székesegyház közössége révén. 2001-ben és 2002-ben pojanje (szerb cantus planus) kurzusokon vettem részt Karlócán. Liturgikus kutatóutakon tanulmányoztam a keleti-ókeleti rítusokat: a kopt karácsonyt és az ahhoz tartozó előkészületi időt Egyiptomban, a Szent Bisoj-kolostorban 2002-ben, majd a nagyhetet az ún. Szírek Monostorában 2008-ban, a nyugati szír nagyhetet a kiemelkedően magas liturgikus és zenei színvonalú bécsi szórványban 2003-ban, majd 2005-ben a szír rítus őshazájában, a Tur Ab­din-i Mor Gabriel-ko­los­tor­ban, Midyatban és Beth Kus­tan-ban. Szintén nyugati, majd keleti szír, örmény és mel­kita tapasztalatokat szereztem 2004-ben Damaszkuszban és 2006-ban Alep­pó­ban. Ugyancsak 2004-ben a kijevi Lav­ra templomaiban és annak szűkebb környezetében figyeltem meg az ukrán orthodox liturgikus gyakorlatot.

Oktatói tevékenység

Több éven át adtam magánórákat latin és ógörög nyelvből, gyakorlótanítást végeztem latin nyelvből. 2002 óta heti öt–hét órában tanítok a LFZE Egyházzene Tanszékén liturgikus latin nyelvet és liturgikai tárgyakat (zsolozsma, ún. „tridenti” rítus). Latin nyelvórákat tartottam 2002-től kezdve heti négy órában az ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékén. Ugyanitt a középkori filológiai program keretében latin bibliai és liturgikus, illetve homiletikai szövegolvasást vezettem 2003–2004-ben heti két-két órában. 2004 óta heti kilenc, 2006-tól kezdve heti tizenkét órában ugyanitt még szöveg- és kiadványszerkesztést, római és összehasonlító vallástörténetet oktatok és klasszikus szövegolvasási órákat (Nepos, Sallustius, Livius, Cicero, Vulgata, római euchológia) vezetek. Négy évig heti egy alkalommal a MTA ZTI Régizenei Osztályának néhány munkatársát segítettem a latin nyelvű liturgikus források megértésében. 2010. november 1-jével az ELTE-n adjunktusi kinevezést kaptam.

Konferenciák

Egyházzenei Kongresszus, Szeged 2003.

Bollók János Emlékkonferencia, Budapest 2003.

Tu­do­mányos ülésszak az „Inter sollicitudines” motu proprio emlékére, Budapest 2003.

Egyházzenei Kon­gresszus, Budapest 2005.

A Magyarságtudomány Műhelyei. Doktoriskolák Konferenciája, Bu­da­pest 2005.

ELTE Doktoranduszok Konferenciája, Ókortudomány, Budapest 2006.

ELTE Dok­toranduszok Konferenciája, Medievisztika, Budapest 2006.

Ókortudományi Konferencia, Deb­re­cen 2006.

Hungarológiai Kongresszus, Debrecen 2006.

Colloque International CIEL, Oxford 2006.

Colloque Mabillon, Solesmes 2007.

„Az éneklőszék”. Egyházzenei tudományos kon­fe­ren­cia, Marosvásárhely 2008.

Matthias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, Bu­da­pest 2008.

Pope Benedict XVI and the Sacred Liturgy, Budapest 2008.

Identitás és kultúra a török hódoltságban. Tudományos konferencia, Esztergom 2008.

Vallástudományi Konferencia, Budapest 2009.

Kortárs templomok: a jövő kihívásai. Nemzetközi konferencia, Debrecen 2009.

International Musicological Society. Cantus Planus Study Group, Dobogókő 2009.

IX. Ókortudományi Konferencia, Pécs 2010.

Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. Szimpózium a LFZE Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján. Budapest 2010.

A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány Péter korában. Ritualia I., Budapest 2010.

Publikációs jegyzék

Disszertáció

Földváry Miklós István: Rubrica Stri­goniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei. PhD értekezés, Budapest, Eötvös Loránd Tu­do­mány­egyetem, Nyelvtudományi Doktoriskola, Ókortudományi Program 2008. ld. http://latin.elte.hu/munkatarsak/FM_files/disszertacio.shtml

Könyvfejezet, tanulmány

Földváry Miklós István: „Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and Related Central European Churches”, in Leclant, Jean — Vauchez, André — Hurel, Daniel-Odon (szerk.): Dom Jean Mabillon figure majeure de l’Europe des lettres. Actes des deux colloques du tricentenaire de la mort de dom Mabillon. Abbaye de Solesmes, 18–19 mai 2007. Palais de l’Institut, Paris, 7–8 décembre 2007. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 2010. 671–683.

Földváry Miklós István: „The Use of Esztergom”, in Déri Balázs: Missale Strigoniense 1484 id est Missale secundum chorum almæ ecclesiæ Strigoniensis, impressum Nurenbergæ apud Anthonium Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII (RMK III 7). Argumentum Kiadó, Budapest 2009. IX–XV.

Déri Balázs — Földváry Miklós István: „Objectives of Monumenta Ritualia Hungarica”, in Déri Ba­lázs: Missale Strigoniense 1484 id est Missale secundum chorum almæ ecclesiæ Strigoniensis, impressum Nu­ren­ber­gæ apud Anthonium Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII (RMK III 7). Argumentum Kiadó, Bu­dapest 2009. I–VIII.

Földváry Miklós István: „A liturgiamagyarázat nyomai a XIV. század előtti Magyarországon. A Pray-kódex Micrologus-a és annak környezete”, in Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. L’Har­mat­tan — ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest 2008. 87–98.

[Földváry Miklós István]: „A klasszikus római (ún. tridenti) rítusú szentmisék énekanyaga és a magyar nyelvű gregoriánum”, in Graduale Hungaricum. A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája, Gödöllő 2007. 522–529.

Földváry Miklós István: „A középkori Magyarország ordináriuskönyvei”, in Az Egye­temi Könyvtár Évkönyvei XIII. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest 2007. 35–86.

Földváry Miklós István: „A latin liturgikus szövegek kiejtése”, in Pánczél He­ge­dűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Casa Editrice »La Magione« — Miles Christi, Poggibonsi—Budapest 2006. 209–214.

Földváry Miklós István: „A latin mint liturgikus nyelv fogalma és lehetőségei a kortárs lelkiségben”, in Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Casa Editrice »La Magione« — Miles Christi, Poggibonsi—Budapest 2006. 179–202.

Földváry Miklós István: „A latin rítusú templomtér kialakításának mai lehetőségei”, in Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Ca­sa Editrice »La Magione« — Miles Christi, Poggibonsi—Budapest 2006. 151–177., 283–292.

Földváry Miklós István: „Mózes szarva. Melyik « latin » a liturgia nyelve?”, in Dob­szay Ágnes (szerk.): „Inter sollicitudines”. Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu pro­priójának 100 éves évfordulóján. Budapest, 2003. december. MTA-TKI Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság. Budapest 2006. 153–170.

Földváry Miklós István: „A kultikus tér szerveződése a kereszténységben”, in Barsi Balázs — Föld­váry Miklós István: „Belépek Isten oltárához”. Bevezetés a templom misztériumába. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom, Sümeg 2003. 103–169.

Folyóiratcikk

Földváry Miklós István: „Ismeretlen ordótöredékek a kö­zépkori Magyarországon és a környező közép-európai egyházakban”, Magyar Könyvszemle CXXVI (2010/3) 366–375.

Földváry Miklós István: „A Litania maior és a Szent Márk-napi búzaszentelés szokása”, Magyar Egyházzene XVII (2009/2010) 343–360.

Földváry Miklós István: „Az úrnapi körmenetről”, Magyar Egyházzene XVII (2009/2010) 225–232.

Földváry Miklós István: „Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában”, Ókor IX (2010/3) 64–70.

Földváry Miklós István: „Középkori pontifikálék Magyarországon”, Magyar Könyvszemle CXXVI (2010/2) 242–247.  

Kovács Andrea — Földváry Miklós István: „Egy ismeretlen Szent Gellért-offícium”, Magyar Könyvszemle CXXVI (2010/1) 1–23.

Földváry Miklós István: „A hagyományos római (ún. tridenti) liturgia I–II.”, Sümegi Ferences Naptár (2010) 86–93.

Földváry Miklós István: „A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei II. Esztergom”, Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 405–440.

Földváry Miklós István: „A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei I. Bevezetés”, Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 143–154.

Földváry Miklós István: „The Lectern in Liturgical Culture”, Sacred Music CXXXV (2008/4) 14–20.

Földváry Miklós István [az eredetiben tévesen: Földvári]:A pulpitus a liturgiai kultúrában”, Református Szemle CI (2008/4) 348–353.

Földváry Miklós István: „A pulpitus a liturgikus kultúrában”, Magyar Egyházzene XV (2007/2008) 269–284.

Földváry Miklós István: „Dialógusmise vagy énekelt népliturgia? A szövegszerű részvétel korlátai és lehetőségei a régi római miserítusban”, Miles Christi IX/1 (2007) 56–65.

Földváry Miklós István: „Dialógusmise vagy énekelt népliturgia? A szövegszerű részvétel korlátai és lehetőségei a régi római miserítusban”, Magyar Egyházzene XIV (2006/2007) 449–460.

Földváry Miklós István: „Az első ezredforduló monasztikus szabályzatainak csillagászati részletei”, Vallástudományi Szemle II/1 (2006) 127–135.

Földváry Miklós István: „Zsolozsmarendek III. Az ünnepélyes vesperás rítusa a salisbury-i székesegyház XIII–XIV. századi ordináriuskönyvének két változata szerint”, Magyar Egyházzene XIII (2005/2006) 121–132.

Földváry Miklós István: „Antik és keresztény kultikus terek”, Vallástudományi Szemle I (2005) 63–71.

Földváry Miklós István: „Az ógörög kultusztér vázlata”, Vallástudományi Szemle I (2005) 51–62.

Földváry Miklós István: „« Ligatis natibus ». Egy romlatlan szöveghely tanulságai”, Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 387–408.

Földváry Miklós István: „Zsolozsmarendek II. Az ünnepélyes vesperás rítusa a laoni székesegyház XII–XIII. századi ordináriuskönyve szerint”, Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 315–320.

Földváry Miklós István: „Szent nyelv vagy szent nyelvek? A római rítus szövegi összetételéről”, Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 293–299.

Földváry Miklós István: „Mózes szarva”, Antik Tanulmányok XLVIII (2004) 115–123.

Földváry Miklós István: „Zsolozsmarendek I. Az ün­ne­pé­­lyes vesperás rítusa « tridenti » szertartás szerint”, Magyar Egy­ház­ze­­ne XI (2003/2004) 461–476.

Földváry Miklós István: „A melki atyák rubrikái”, Magyar Egyházzene XI (2003/2004) 237–240.

Földváry Miklós István: „Jelenlét és áldozat. Szent terek az ókori Görögországban”, Magyar Egyházzene X (2002/2003) 157–164.

Földváry Miklós István: „Ordináriuskönyvek Magyarországon”, Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 397–415.

Földváry Miklós István: „« Istenünk tornácaiban ». Az osztott templomtér jelentőségéről”, Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 171–182.

Szövegkiadás

Magyarszéki Zsolozsma Bizottság: Vesperale Carmelitanum (ad experimentum) — Kármelita vesperále (próbakiadás). Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék 2010. (Breviarium notatum bilingue iuxta ritum Ordinis Beatæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo ad usum sororum discalceatarum de Magyarszék — Hangjelzett, kétnyelvű zsolozsmáskönyv a Kármelhegyi Boldogasszony Rendjének szokása szerint a magyarszéki sarutlan nővérek használatára 1) (63+197 oldal)

Földváry Miklós István: Ordinarius Strigoniensis. Impressum pluries Nurenbergæ, Venetiis et Lugduni annis Do­­mini 1493–1520 (RMK III Suppl. I 5031, RMK III 35, 134, 165, 166, 238). Argumentum Kiadó, Bu­dapest 2009. (80+204 oldal)

Földváry Miklós István — Csonka Szabina Babett (kiad.): Karácsony napjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint. (Egyházzenei Füzetek V/A-2.) Budapest 2006. (16+156 oldal)

Földváry Miklós István — Csonka Szabina Babett (kiad.): Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint. (Egyházzenei Füzetek V/A-1.) Budapest 2005. (6+122 oldal)

Szendrei Janka — Barta Gergely — Földváry Miklós — Dob­szay László (kiad.): Historia sancti re­gis Stephani — Szent István ki­rály zsolozsmája. (Egyházzenei Füzetek II/8.) Budapest 2004. (104 oldal)

Déri Balázs — Földváry Miklós — Tóth Gergely (kiad.): Bél Mátyás: Sopron Vármegye és város leírása — Descriptio Comitatus Sempro­ni­en­sis I. (Notitia Hungariae) (Sop­ron Város Történeti Forrásai C/2.) Sopron 2001. 29–65., 103–118., 127–141., 164–178.

Közlésre elfogadva

Földváry Miklós István: „Liturgikus könyvek”, in Ars sacra. A liturgikus művészet kézikönyve. Szent István Társulat, Budapest 2010.

Földváry Miklós István: „A Recent Survey of Catalonian and Mallorcan Ordinals and its Con­tri­bu­tion to the Editorial Approach of Normative Liturgical Texts”, in International Musicological Society, Study Group Cantus Pla­nus. Papers Read at the 15th Meeting Dobogókő, Hungary 2009. MTA ZTI, Budapest (?)

Földváry Miklós István: „The Variants of the Roman Rite. Their Legitimacy and Revival”, in Papers Read at the International Conference Pope Benedict XVI and the Sacred Liturgy. Budapest 2009. (?)

Földváry Miklós István: „The Prehistory of the Ordinarius Strigoniensis. The Relationship of a XVth Century Print to its Manuscript Antecedents”, in Papers Read at the International Conference Mat­thi­as Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance. Budapest 2009. (?)

Fordítások

Szent Ágoston: 113. zsoltár magyarázata

Seneca: Levelek

Musicam sacram-instrukció

Theodor Karp: A csönd faggatása

Ritoók Zsigmond: „Terque quaterque beati”

Robert A. Skeris: Az angyalokkal énekelni

Walter Haug

Hivatkozásjegyzék

Recenzió

Prassl, Franz Karl: „Gregorianischer Choral. Editionen und Gesamtdarstellungen”, Archiv für Liturgie­wis­sen­schaft XLIX/1 (2007) 236. [Szendrei — Barta — Földváry — Dobszay: Historia sancti regis Ste­phani]

Prassl, Franz Karl: „Gregorianischer Choral. Editionen und Gesamtdarstellungen”, Archiv für Liturgie­wis­senschaft XLIX/1 (2007) 236. [Földváry — Csonka: Karácsony napjának zsolozsmája az esz­ter­go­mi rítus szerint]

Prassl, Franz Karl: „Gregorianischer Choral. Editionen und Gesamtdarstellungen”, Archiv für Li­tur­gie­wis­senschaft XLIX/1 (2007) 235. [Földváry — Csonka: Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája az esz­tergomi rítus szerint]

Láng Erika: „Barsi Balázs — Földváry Miklós István: ›Belépek Isten oltárához‹”, Keresztény Szó XVII/1 (2006) 78. [Földváry: A kultikus tér szerveződése a kereszténységben]

Idézés

A. Molnár Ferenc: „Újabb adalékok legkorábbi szövegemlékeink tanulmányozásához”, Magyar Nyelvőr CXXXII (2008) 58. 62. [Földváry: Ligatis natibus]

Kovács Andrea: „Szent László tisztelete a középkori magyar zenetörténetben”, Arrabona Múzeumi Közlemények XLVI/1 (2008) 169. 187. 191. [Földváry: Rubrica Strigoniensis, Ordinarius Strigoniensis]

Déri Balázs: „›Divinus noster magister‹. Újabb Jeromos-idézetek Szent Gellértnél”, in idem (szerk.): Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. L’Har­mat­tan — ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest 2008. 84. [Földváry: Mózes szarva]

Kovács Andrea: „Szent Erzsébet középkori liturgikus énekei Magyarországon”, Magyar Egyházzene XIV (2006/2007) 393. [Földváry: Rubrica Strigoniensis, Ordinarius Strigoniensis]

Rihmer Zoltán: „Megjegyzések az ›editio typica‹ kifejezés fogalmáról és fordításáról. I. rész”, Præconia I (2006) 103–104. [Földváry: Rubrica Strigoniensis]

Fekete Csaba: „A genfi zsoltárok elterjedése hazánkban”, in Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin idő­sze­rű­sége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest 2009. 186. [Földváry: Rubrica Stri­go­ni­en­sis]

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.